ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ : 2562