รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2557 จัดอยู่ในระดับ 3 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)