โค้กพาชิมSee all

COCA-COLA CHICKEN WINGS RECIPE / 可乐鸡翅 COOKING CHINESE FOOD

เธอเท Coke กระป๋องลงไปบน “ปีกไก่” ที่กำลังร้อน…ผลลัพธ์ที่ได้ คุณแทบจะไม่อยากเชื่อสายตา!

COCA-COLA THE COOKBOOK DIET COKE® CREPES

Adding Coke® to the batter makes these crepes extra fluffy and light. Served with fresh fruit, they make a great Sunday brunch treat.

COCA-COLA THE COOKBOOK - CHICKEN CURRY

Serve with freshly cooked basmati rice and a selection of garnishes

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิรับเงินปันผล)

 

 

ชื่อ – นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ % ของจำนวนหุ้น ที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด
1 GUSTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED 48,040,726 24.115
2 กลุ่มร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล :
  2.1  ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 24,439,839 12.268
  2.2  นางประพันธ์ศรี รัตตกุล 20,136,281 10.108
  2.3  นางสาวพัณณภา รัตตกุล 14,421,647 7.239
  2.4  พลตรี พัชร รัตตกุล 10,381,044 5.211
  2.5  นายพิชากร รัตตกุล 1,473,144 0.739
3 กลุ่มนางปริยา จีระพันธุ์ :
  3.1  นางปริยา จีระพันธุ์ 8,656,275 4.345
  3.2  นายอภิชาติ จีระพันธุ์ 214,272 0.108
  3.3  นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์ 3,003,400 1.508
  3.4  นางสาวชัญญา จีระพันธุ์ 2,047,300 1.028
4 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 9,739,123 4.889
5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 7,409,693 3.719
6 NORTRUST NOMINEES LTD-CL  AC 4,351,100 2.184
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,428,545 1.721
8 นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 3,183,807 1.598
9 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 2,507,600 1.259
10 นางสาวสิริญชา สิทธิชัยวิเศษ 2,488,426 1.249
11 อื่นๆ 33,295,778 16.713
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 199,218,000 100.000

 

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโนหุ้นในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560