ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมยื่นซองประกวดราคางานจัดซื้อจัดจ้างประเภทสื่อวัสดุส่งเสริมการขาย ประจำปี 2562