โค้ก-หาดทิพย์ จับมือ ชุมชนควนไม้บ้อง และเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โค้ก-หาดทิพย์ จับมือ ชุมชนควนไม้บ้อง และเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช รวมพลังอาสาสมัคร ชุมชนควนไม้บ้อง และเครือข่าย อาสาสมัครหาดทิพย์ จำนวนกว่า 300 คน สร้างฝายชะลอน้ำ-ประปาภูเขา แก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ให้ชุมชนต้นน้ำชะอวด ลุ่มน้ำปากพนัง ปีที่ 2 เพื่อสร้างประโยชน์ให้คนในชุมชน ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คลองชะอวด ทางตรง จำนวน 9 ตำบล ในเขต อ.ชะอวด และโดยทางอ้อม จำนวน 31 ตำบล ในเขต อ.เชียงใหญ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชเป้าหมาย ระยะเวลา 1 ปี สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 30 ฝาย และระบบประปาภูเขา จำนวน 5 จุด พื้นที่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมจัดขึ้น วันที่ 7 มิถุนายน 2562