หาดทิพย์ รับรางวัล "หุ้นยั่งยืน" Thailand Sustainability Investment (THSI) 1 ใน 79 บจ. ที่มีความโดดเด่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุณสยาม สุวรรณรัตน์ รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยังยืน ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัล "หุ้นยั่งยืน" Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง ความสมดุลของการบริหารในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้บรรษัทภิบาล ในงานประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2018 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา