บมจ.หาดทิพย์ 1 ใน 15 โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นำร่อง และรับการรับรอง Water Footprint

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 1 ใน 15 โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นำร่อง “โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)” ในงานแสดงนิทรรศการแสดงผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินโครงการ “โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)” ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมลดการใช้น้ำบาดาล และน้ำผิวดิน ด้วยการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ ตามมาตรฐาน ISO 14046 โดยนายเถกิง กาญจนะ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้แทน บมจ.หาดทิพย์ เข้ารับประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วย นายสยาม สุวรรณรัตน์ รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รับประกาศนียบัตรรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง คือ ผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา PET ขนาด 590 มิลลิลิตร โดย นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพกรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพาโนรามา 1 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

นอกจากนั้น บมจ.หาดทิพย์ ทั้ง 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลา และโรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ยังได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะได้รับการรับรองทุกรสชาติ ทุกขนาด และทุกแบรนด์ภายในปี 2561 นี้