Coke - Light

  • สีธรรมชาติ (INS150d)
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS338,INS331(iii)
  • สารให้ความหวาน (อะซีซัลเฟม เค และ ซูคราโลส)
  • แต่งกลิ่นธรรมชาติ วัตถุกันเสีย(INS211)
  • ไม่ใช่อาหารสำหรับควบคุมน้ำหนัก
Calories (%) 0% 0 Kcal
Sugar (%) 0% 0
Fat (%) 0% 0
Saturates (%) 0% 0
Salt (%) 1% 25 mg.
ML 200 ml. per serving

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี