Aquarius

  • น้ำผลไม้รวม 21% (น้ำองุ่นขาว 17% จากน้ำองุ่นเข้มข้น น้ำมะพร้าว 4% )
  • น้ำตาล 4.4%
  • โซเดียมคลอไรด์ 0.100%
  • สารควบคุมความเป็ฯกรด (INS 330,INS 331(iii),INS300)
  • ไตรโพแทสเซียมฟอสเฟต 0.004%
  • ไตรแคลเซียมฟอสเฟต 0.002%
  • แต่งกลิ่นธรรมชาติ
  • ไม่ใช่วัตถุกันเสีย
Calories (%) 4.5% 90 Kcal
Sugar (%) 0% 21 g.
Fat (%) 0% 0
Saturates (%) 0% 0
Salt (%) 5% 130 mg.
ML 340 ml. per serving

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี