แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
นายธงชัย  พันธจันทร์
พนักงานวิเคราะห์ประจำไลน์ผลิต(ประจำโรงงานพุนพิน)
2014-10-13