แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
นายกิตติพงษ์  อินทรีย์
ผู้ตรวจสอบภายใน
2015-10-16
2
นางสาวเอกปรียา  ถาวรพันธ์
ผู้ตรวจสอบภายใน
2015-07-20
3
นางสาวชีวนนท์  สัทโธ
ผู้ตรวจสอบภายใน
2013-09-09