แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
นายยุรนันท์  ดำหนก
พนักงานสำรวจตลาด
2014-03-03
2
นายสุทิน  บิลเอียด
พนักงานสำรวจตลาด
2014-03-03
3
นายปิยวัฒน์  กาฬมณี
พนักงานสำรวจตลาด
2014-03-03
4
นายนำพล  นิลพันธ์
พนักงานสำรวจตลาด
2014-03-03
5
นายชัยวัฒน์  ชาญณรงค์
พนักงานสำรวจตลาด
2014-03-03