แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
นางสาวไพรินทร์  รัตนภัทรกุล
พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
2015-10-01
2
นางสาวสุมาลี  ศรีธรรมราช
พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
2015-07-06