แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
1.นางสาวจุฑาทิพย์  รัตนมนตรี 2.นางสาวระวีวรรณ  รัตนพันธ์ 3.นางสาวขนิษฐา  กูมุต 4.นางสาวเมธินี  ทวีรั
พนักงานขายล่วงหน้า
2015-03-02
2
1.นางสาวจุฑาทิพย์  รัตนมนตรี
พนักงานขายล่วงหน้า
2015-02-24