แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
น.ส.เสาวนีย์  หมันเหร็ม, น.ส.รัชฎาภรณ์  ศรีเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่กระจายสินค้า
2015-08-10
2
นายศิรินุพงศ์  สัมพันธ์ตระกูล
เจ้าหน้าที่กระจายสินค้า
2014-10-20