แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
นางสาววิมลรัตน์  ภัทรจารินวงศ์
เจ้าหน้าที่วางแผน(โรงงานพุนพิน)
2015-03-25
2
ปริยาภรณ์  ทิชินพงศ์
เจ้าหน้าที่วางแผน(โรงงานพุนพิน)
2014-09-15