แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
1.นายอริยวัฒน์  ราชแดหวา 2.นายเกษม  เจตนากุล
พนักงานหน่วยกิจกรรมพิเศษ
2016-12-01
2
นายเฉลิมเกียรติ  วุฒิวิศิษฎ์สกุล
พนักงานหน่วยกิจกรรมพิเศษ
2014-06-02
3
นายจิระวัฒน์  พูลทวี
พนักงานหน่วยกิจกรรมพิเศษ
2013-12-16