แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
1.นางสาวนสุธา สุขละเอียด(ประจำหาดใหญ่)
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน))
2014-01-02
2
2.ว่าที่ รต.วีระศักดิ์ บุญราศรี(ประจำหาดใหญ่)        
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน))
2014-01-02
3
3.นายจงรักษ์ คงสุข
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน))
2014-01-02
4
นายสิทธิพงศ์ ประทุมแสงหิรัญ(ประจำพุนพิน)
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน))
2014-01-02
5
นายณัฐภัทร สีทองดี(สำรองอันดับ1)
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน))
2014-01-02