แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
นายกีรติ  สุภาภา
เจ้าหน้าที่วางแผน(โรงงานพุนพิน)
2014-10-06