แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
นายอรรถสิทธิ์  เลื่อนแก้ว
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2016-01-11
2
นางสาวพรพรรณ   ชูสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2014-08-18
3
นางสาวสุมณฑา  สังข์ช่วย
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2013-10-01