แสดงผลสอบคัดเลือก
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน
1
1.นางสาวพันทิวา  ใคลคลาย,2.นายภาณุมาศ  สุขแก้ว
นักบัญชี
2014-11-20
2
อับดับ 1 นางสาวเพ็ญพิชชา  ทรงเดชะ,อันดับ 2 นางสาวฐิติกาญจน์  อ้วนเส้ง
นักบัญชี
2013-12-09