ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่บัญชีสโตร์ (ประจำโรงงานพุนพิน)

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
รับผิดชอบงานบัญชีรับ/บัญชีจ่าย

คุณสมบัติ                  
-วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ งานสต๊อก อย่างน้อย 2 ปี
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
31-มกราคม-2561

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      Costing Analyst

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:
• รวบรวมและทำความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาวัตถุดิบ ยอดผลิต ความต้องการสินค้าเป็นต้น
• วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต สำหรับโครงการและจัดทำข้อมูลสำหรับข้อเสนอโครงการต่างๆ
• วิเคราะห์โอกาสการลดต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ และการดำเนินการเพื่อให้เกิดบรรลุประสิทธิภาพ
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์งาน

คุณสมบัติ                  
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์ต้นทุนอย่างน้อย 3 – 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดหาวัตถุดิบระหว่างประเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาป็นกรณีพิเศษ
• มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรม Microsoft Office หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• สามารถทำงานได้อย่างอิสระ เป็นส่วนหนึงของทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
31-มกราคม-2561

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุน

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:
• จัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการวิเคราะห์
• สนับสนุนงานธุรการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน
• จัดการระบบควบคุมเอกสารที่เหมาะสม และเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับการบันทึกและติดตาม
• จัดทำข้อมูลประจำวัน ดูแลจัดการงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน
• รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานผลให้ทราบอย่างเหมาะสม
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเป็นระบบทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

คุณสมบัติ                  
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์ต้นทุน และธุรการสำนักงานอย่างน้อย 2 – 3 ปี
• มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ในการจัดการระบบควบคุมเอกสาร
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และจัดทำฐานข้อมูล ผ่านโปรแกรม Microsoft Office หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• สามารถบริหารจัดการงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน และทำงานเป็นทีม

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
31-มกราคม-2561

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      รองผู้จัดการฝ่าย Cold Drink Equipment

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
บริหารงานในระดับฝ่าย นำโยบายบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย กำหนดแผนกการปฏิบัติงานและนำนวัตรกรรมใหม่ๆ เช่น Vending Machine, PET Recycle Machine และ Application อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและนำมาทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจบริษัทฯสูงสุด และจัดทำงบประมาณการของฝ่าย ติดต่อประสานงาน วางแผนกการทำงานมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา วินิจฉัยสั่งการ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ                  
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาอิเล็คทรอนิค คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งการบริหารงานด้ามคอมพิวเตอร์ เพื่อธุรกิจ ความรู้เกี่ยวความเข้าใจกับระบบเครื่อง Vending Machine , เครื่อง PET Recycle เป็นต้น
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• มีทักษะการเป็นผู้นำ
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
31-มกราคม-2561

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      ผู้จัดการฝ่ายโรงงานหาดใหญ่

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
- ควบคุมคุณภาพสินค้า , ควบคุมของเสียจากการผลิต , ลดความผิดพลาดจากการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัทที่วางไว้
- ควบคุมและวางแผนการผลิต เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบในการผลิต (RM) ม สินค้าคงคลัง (FG) , วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packing) และวัสดุสิ้นเปลือง (Engineer Stock) ให้ถูกต้องแม่นยำ
- เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารเรื่องคุณภาพ ของบริษัทฯ ดูแลและรับผิดชอบระบบคุณภาพ
ISO9001: 2008 โดยตรงของโรงงาน
- แก้ไขปัญหาต่างๆ ในขบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กระชับ โดยคำนึงถึงคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยไว้เป็นสำคัญ

- จัดทำตัวชี้วัด KPI. ของแต่ละแผนกในส่วนของโรงงานเพื่อวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนา รวมทั้งสรุป และนำส่งรายงานประจำเดือน Monthly Report นำเสนอในที่ประชุมประจำเดือน

- ควบคุมดูแลเอกสาร WI, Procedure และเอกสาร support เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละแผนกให้ดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง

- ติดตามการแก้ไขปัญหาในแต่ละแผนกในทันทีพร้อมทั้งมีแผนกป้องกัน (Actioc Plan) เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคต
- ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯและข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทณ รวมทั้งเป็นหัวหน้าทีมของทุกระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001 : 2008 , Safety, TPM และอื่นๆ
- ควบคุมต้นทุนของแต่ละแผนกในส่วนของโรงงานให้สอดคล้องกับยอดของบริษัทในแต่ละเดือน
- ควบคุมความประพฤติของพนักงานในทุกๆ หน่วยงานของฝ่ายโรงงานให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ
- ตรวจสอบความถูกต้องและควบคุมค่าล่วงเวลา (OT) ของทุกแผนกในโรงงาน

- ควบคุมและตรวจสอบการประเมินค่าความสามารถให้กับพนักงานในแต่ละแผนกในโรงงานในทุก ๆ เดือน
-ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่ผู้บริหารบริษัทฯ มอบหมายให้

คุณสมบัติ                  
1.วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรม
2.มีประสบการณ์ด้านบริหารโรงงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้เป็นอย่างดี
4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
6.มีภาวะความเป็นผู้นำ
7.มีความรู้ด้านคุณภาพ , สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เป็นอย่างดี

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
31-มกราคม-2561

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      Customer Supply Chain Manager(ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
จัดทำประมาณการขายร่วมกับลูกค้า ประสานงานเรื่องการสนับสนุนให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในระดับการให้บริการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกับลูกค้า จัดทำรายงานตามที่ลูกค้าร้องขอ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ                  
-วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์สายงานด้านการตลาด,Supply Chain ,Customer Service อย่างน้อย 4 ปี
-มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษไ้ดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
-มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล, การสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง
-ฐานการปฏิบัติงานประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
31-มกราคม-2561

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      พนักงานขับรถเทลเลอร์ ประจำโรงงานพุนพิน

วุฒิการศึกษา               
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียด               
จัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถตลอดจนดูแลยานพาหนะ เพื่อขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด,สินค้ามีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยในชีวิต,ทรัพย์สินและการประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ                  
-วุฒิม6./ปวช. ขึ้นไป
-หรือมีประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถขนส่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีความสามารถโดยผ่านงานด้านพนักงานขนย้ายมาแล้ว อย่างน้อย 2 ปี
-มีใบอนุญาตขับขี่ตามประเภทของยานพาหนะตามกฎหมาย (ท.3)
-มีความชำนาญในเส้นทาง

จำนวนที่รับ                
5 คน

รับสมัครถึงวันที่          
31-มกราคม-2561

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      พนักงานควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานพุนพิน)

วุฒิการศึกษา               
ปวส

รายละเอียด               
ดูแล รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิตให้สามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

คุณสมบัติ                  
- จบการศึกษา วุฒิปวส. ช่างทุกสาขา
- สามารถเข้ากะได้
- ปฏิบัติงานประจำสาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีได้
- หากมีประสบการณ์ด้านช่างโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่รับ                
5 คน

รับสมัครถึงวันที่          
31-มกราคม-2561

สมัครตำแหน่งนี้