ตำแหน่ง   :      เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
มีหน้าที่สรรหา และประสานงานกับ suppliers (ผู้ขายสินค้า/บริการ) เพื่อขอเสนอราคา และต่อรองราคาสินค้า/บริการ ตามความต้องการของผู้ขอซื้อ ติดตามการสั่งซื้อสินค้า/บริการ ให้ทันต่อความต้องการ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างได้

คุณสมบัติ                  
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Office ที่จำเป็น เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
และสามารถใช้ email ในการสื่อสารได้
2) มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 3 ปี และหากมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ SAP ที่เกี่ยวข้อง
กับงานจัดซื้อจัดจ้าง (จะไพิจารณาเป็นพิเศษ)
3) สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
4) มีความซื่อสัตย์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลภายใน/บุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
5) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีทัศนคติทางบวก

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
15-พฤศจิกายน-2560

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      รองผู้จัดการฝ่าย Cold Drink Equipment

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
บริหารงานในระดับฝ่าย นำโยบายบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย กำหนดแผนกการปฏิบัติงานและนำนวัตรกรรมใหม่ๆ เช่น Vending Machine, PET Recycle Machine และ Application อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและนำมาทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจบริษัทฯสูงสุด และจัดทำงบประมาณการของฝ่าย ติดต่อประสานงาน วางแผนกการทำงานมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา วินิจฉัยสั่งการ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ                  
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาอิเล็คทรอนิค คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งการบริหารงานด้ามคอมพิวเตอร์ เพื่อธุรกิจ ความรู้เกี่ยวความเข้าใจกับระบบเครื่อง Vending Machine , เครื่อง PET Recycle เป็นต้น
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• มีทักษะการเป็นผู้นำ
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
31-ตุลาคม-2560

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      ผู้จัดการฝ่ายโรงงานหาดใหญ่

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
- ควบคุมคุณภาพสินค้า , ควบคุมของเสียจากการผลิต , ลดความผิดพลาดจากการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัทที่วางไว้
- ควบคุมและวางแผนการผลิต เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบในการผลิต (RM) ม สินค้าคงคลัง (FG) , วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packing) และวัสดุสิ้นเปลือง (Engineer Stock) ให้ถูกต้องแม่นยำ
- เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารเรื่องคุณภาพ ของบริษัทฯ ดูแลและรับผิดชอบระบบคุณภาพ
ISO9001: 2008 โดยตรงของโรงงาน
- แก้ไขปัญหาต่างๆ ในขบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กระชับ โดยคำนึงถึงคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยไว้เป็นสำคัญ

- จัดทำตัวชี้วัด KPI. ของแต่ละแผนกในส่วนของโรงงานเพื่อวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนา รวมทั้งสรุป และนำส่งรายงานประจำเดือน Monthly Report นำเสนอในที่ประชุมประจำเดือน

- ควบคุมดูแลเอกสาร WI, Procedure และเอกสาร support เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละแผนกให้ดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง

- ติดตามการแก้ไขปัญหาในแต่ละแผนกในทันทีพร้อมทั้งมีแผนกป้องกัน (Actioc Plan) เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคต
- ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯและข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทณ รวมทั้งเป็นหัวหน้าทีมของทุกระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001 : 2008 , Safety, TPM และอื่นๆ
- ควบคุมต้นทุนของแต่ละแผนกในส่วนของโรงงานให้สอดคล้องกับยอดของบริษัทในแต่ละเดือน
- ควบคุมความประพฤติของพนักงานในทุกๆ หน่วยงานของฝ่ายโรงงานให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ
- ตรวจสอบความถูกต้องและควบคุมค่าล่วงเวลา (OT) ของทุกแผนกในโรงงาน

- ควบคุมและตรวจสอบการประเมินค่าความสามารถให้กับพนักงานในแต่ละแผนกในโรงงานในทุก ๆ เดือน
-ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่ผู้บริหารบริษัทฯ มอบหมายให้

คุณสมบัติ                  
1.วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรม
2.มีประสบการณ์ด้านบริหารโรงงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้เป็นอย่างดี
4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
6.มีภาวะความเป็นผู้นำ
7.มีความรู้ด้านคุณภาพ , สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เป็นอย่างดี

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
30-กันยายน-2560

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      Trade Marketing Coordinator

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
จัดทำแผนการตลาดเพื่อสร้างยอดขาย จัดรายการส่งเสริมการขายและสื่อประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการจัดทำแผนการตลาด ติดต่อประสานงานทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดทำรายงาน
สรุปกิจกรรมส่งเสริมการขายและวิเคราะห์ยอดขายที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงแผนการตลาดต่อไป

คุณสมบัติ                  
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/การทำงานเป็นทีม/การติดต่อประสานงาน/การนำเสนอผลงาน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ดี

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
30-พฤศจิกายน-2560

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      Trade Marketing Manager

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
วางแผนและบริหารกลยุทธ์การตลาด จัดทำรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสื่อต่างๆในช่องทางโมเดิร์นเทรด
ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างทีม Trade Marketing และ Key Account เพื่อผลักดันแผนการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สรุปรายงาน วิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอแผน

คุณสมบัติ                  
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงานด้าน Trade/Channel Marketing/Key Account หรืองานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
-มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีภาวะผู้นำ/มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/มีทักษะในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
30-กันยายน-2560

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      Customer Supply Chain Manager(ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิการศึกษา               
ปริญญาตรี

รายละเอียด               
จัดทำประมาณการขายร่วมกับลูกค้า ประสานงานเรื่องการสนับสนุนให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในระดับการให้บริการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกับลูกค้า จัดทำรายงานตามที่ลูกค้าร้องขอ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ                  
-วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์สายงานด้านการตลาด,Supply Chain ,Customer Service อย่างน้อย 4 ปี
-มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษไ้ดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
-มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล, การสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง
-ฐานการปฏิบัติงานประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

จำนวนที่รับ                
1 คน

รับสมัครถึงวันที่          
30-พฤศจิกายน-2560

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      พนักงานขับรถเทลเลอร์ ประจำโรงงานพุนพิน

วุฒิการศึกษา               
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียด               
จัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถตลอดจนดูแลยานพาหนะ เพื่อขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด,สินค้ามีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยในชีวิต,ทรัพย์สินและการประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ                  
-วุฒิม6./ปวช. ขึ้นไป
-หรือมีประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถขนส่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีความสามารถโดยผ่านงานด้านพนักงานขนย้ายมาแล้ว อย่างน้อย 2 ปี
-มีใบอนุญาตขับขี่ตามประเภทของยานพาหนะตามกฎหมาย (ท.3)
-มีความชำนาญในเส้นทาง

จำนวนที่รับ                
5 คน

รับสมัครถึงวันที่          
30-พฤศจิกายน-2560

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      พนักงานขาย(สาขาพังงา)

วุฒิการศึกษา               
ปวช

รายละเอียด               
รับออเดอร์จากลูกค้าและรักษายอดขาย

คุณสมบัติ                  
-วุฒิ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
-มีรถจักรยานยนต์และมีใบขับขี่ พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน
-มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ

จำนวนที่รับ                
2 คน

รับสมัครถึงวันที่          
30-พฤศจิกายน-2560

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      ช่างเทคนิคและบริการซ่อม(สาขาสุราษฎร์ธานี)

วุฒิการศึกษา               
ปวส

รายละเอียด               
ซ่อม ,บำรุงรักษา ,บริการ เครื่องทำความเย็นและเครื่องโพสต์มิกซ์

คุณสมบัติ                  
-วุฒิปวส.สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หากมีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ปฏิบัติงานประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

จำนวนที่รับ                
2 คน

รับสมัครถึงวันที่          
30-พฤศจิกายน-2560

สมัครตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง   :      พนักงานควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานพุนพิน)

วุฒิการศึกษา               
ปวส

รายละเอียด               
ดูแล รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิตให้สามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

คุณสมบัติ                  
- จบการศึกษา วุฒิปวส. ช่างทุกสาขา
- สามารถเข้ากะได้
- ปฏิบัติงานประจำสาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีได้
- หากมีประสบการณ์ด้านช่างโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่รับ                
5 คน

รับสมัครถึงวันที่          
30-พฤศจิกายน-2560

สมัครตำแหน่งนี้